Uzdatnianie Wody dla Wodociągów Gminnych

Tradycyjne metody uzdatniania wody, często generują bardzo duże obciążenie środowiskowe, zarówno w postaci dużych ilości zanieczyszczonych wód poprocesowych, jak i emisji środków chemicznych szkodliwych dla środowiska. W dobie postępującej degradacji naturalnego otoczenia i kurczących się zasobów słodkiej wody stale rośnie zapotrzebowanie na nowe skuteczne metody jej oczyszczania. Głównym celem poszukiwanych i wdrażanych przez naszą firmę technologii jest uzyskanie wysokiej skuteczności filtracji przy jednoczesnym obniżeniu emisji ilościowej i jakościowej ścieków w tym wód popłucznych. 

Uzdatnianie_wody_dla_gmin_zakladow_przemyslowych_technologie_uzdatniania_wody.jpg

Regeneracja i proces płukania filtracyjnego może stanowić duże obciążenie dla systemu oczyszczania i neutralizacji ścieków. 

Wody popłuczne oprócz wysokich stężeń substancji usuwanych jak żelazo, mangan, zawiesina organiczna, chlorki itp. mogą również zawierać duże ilości bardzo szkodliwych reagentów i substancji chemicznych dozowanych w procesie uzdatniania i regeneracji. Jeszcze do niedawna głównym celem uzdatniania wody był efekt w postaci czystej wody o oczekiwanym składzie chemicznym, często kosztem środowiska. Obecnie potrzeba wprowadzać technologie, które zapewniają realizację skutecznej filtracji przy jednoczesnym efekcie ekoneutralności z maksymalnym ograniczeniem strat wody lub jej odzyskanie do ponownego wykorzystania.

Pomoc techniczna: 

Osoba zajmująca się doborem złóż dla stacji gminnych 
kontakt: (+48) 601 724 015 jacek@actiw.pl, 
kontakt: (+48) 666 606 203 cezary@actiw.pl 

Osoba obsługująca dostawy złóż dla klienta indywidualnego 
kontakt: (+48) 535 202 101 adrian@actiw.pl 


 

 

Czyszczenie sieci wodociągowej, skuteczne usuwanie biofilmu bakteryjnego organiczne skupiska mikroorganizmów w instalacjach wodnych przesyłowych

Czasami zastanawiasz się dlaczego wewnątrz rur wodociągowych, albo zbiorników z wodą ścianki pokryte są śliską mazią - to macierz bioflmu - organiczna struktura w której kryją się różnego rodzaju mikroorganizmy w celu zapewnienia sobie ochrony i idealnych warunków do rozmnażania lub hibernacji w przypadku wykrycia zagrożenia. Realna skuteczność dezynfekcji w największym stopniu zależy od tego, czy w procesie nastąpi usunięcie lub dyspersja osadów organicznych w postaci biofilmu. ACIW Water jest preparatem o bardzo silnym działaniu biobójczym, którego jedną z cech jest wnikanie w strukturę biofilmu dzięki czemu zmniejsza się ryzyko wtórnych inkubacji patogenów. Ma to szczególne znaczenie przy eliminacji Leginelli, która należy do jednej z bardziej opornych bakterii z przetrwalnikami zagnieżdżonymi w matrycy biofilmu.
Rewelacyjne efekty daje połączenie technologii ACTIW Water i ACTIW Impuls!
Zapewniamy wsparcie technologiczne w doborze procesu dezynfekcji i systemów dozowania.

Media filtracyjne do uzdatniania wody, dostawy paletowe

Większość procesów oczyszczania wody odbywa się w procesie filtracji na różnego rodzaju złożach filtracyjnych. Dobór rodzaju złóż jest ściśle zależny od jakości wody surowej i parametrów jakie chcemy uzyskać w drodze uzdatniania wody. Oferujemy złoża, które można wykorzystać w rozmaitych technologiach od filtracji sedymentacyjnej, przez odżelazianie/odmanganianie po sorbenty i żywice jonowymienne.  Jednym z naszych głównych produktów jest ACTIW Filter - naturalne złoże o bardzo szerokim działaniu, które łączy w jednym cechy innych popularnych złóż. Dzięki wyjątkowej budowie ACTIW Filter jednocześnie zapewnia bardzo wysoką skuteczność filtracji sedymentacyjnej do 2um z jednoczesnym działaniem sorpcyjnym dla metali ciężkich. Rewelacyjnie zastępuje złoża piaskowe zapewniając o 30% niższe straty hydrodynamiczne i obniżenie ilości wód popłucznych do 50%. Zarówno ACTIW Filter jak i inne złoża oferujemy z możliwością doboru technologii i procedury uruchomienia po zasypie filtrów.

Dostarczamy między innymi złoża pod nazwą handlową:

 Actiw Filter/ Birm/ Katalox Light/ Pyrolox/ M-Dox/ Piaski Kwarcowe/ Korekta pH/ Jacobi węgiel aktywny/ Ecomix C  

Skuteczny i bezpieczny do dezynfekcji sieci i wody pitnej wytwarzany bezpośrednio na stacjach wodociągowych publicznych kwas podchlorawy HOCL-on-line

Kwas podchlorawy to substancja chemiczna o bardzo silnym działaniu biobójczym i bardzo wysokim buforze bezpieczeństwa przy stosowaniu. Jedną z najskuteczniejszych i powszechnie stosowanych substancji biobójczych jest chlor w różnej postaci. Najczęściej przy dezynfekcji wody spotykamy podchloryn sodu lub dwutlenek chloru. Obie substancje są niebezpieczne i uciążliwe w stosowaniu, powodują silną korozję i emitują niebezpieczne opary. Wymagają specjalnego pomieszczenia do dozowania i magazynowania i jak w przypadku podchlorynu sodu są mało skuteczne dla biofilmów. Kwas podchlorawy jest silniejszym utleniaczem - czyli silniej działa na mikroorganizmy - niż oba środki wspomniane wcześniej, a jednocześnie nie jest produktem niebezpiecznym. Zapewnia bardzo wysoki komfort stosowania zarówno jako środek do bazowej dezynfekcji wody on-line, jak i w przypadku szokowego dozowania w wysokich dawkach. Oferujemy zarówno opakowania stabilizowanego HOCL pod nazwą handlową Actiw Water 2000 ppm, jak i urządzenia Generatory do wytwarzania HOCl in-situ, podobnie jak w przypadku wytwornic dwutlenku chloru z tym, że kwas podchlorawy nie powoduje korozji instalacji.

Przeciwdziałanie twardej wodzie, ochrona przed zarastaniem instalacji tłocznych na miasta.

Technologia Elektroimpulsowa to znana metoda rozbijania tworzącego się twardego kamienia w instalacji, jednak pierwotnie ograniczona wysokimi kosztami i wysoką energochłonnością stosowana była tylko w zaawansowanych projektach. Jednak z uwagi na duże potrzeby rynkowe i brak alternatywnych rozwiązań dla zabezpieczenia instalacji wodociągowych przed kamieniem i osadami mikrobiologicznymi konieczne było opracowanie nowej i taniej technologii. Dzięki najnowszym osiągnięciom techniki udało się wdrożyć z sukcesem proces oddziaływania elektroimpulsowego z wykorzystaniem cewek indukcyjnych o zmiennej charakterystyce emisji pola. Rozwiązanie  to jest nie tylko bardzo skuteczne, ale również tanie w inwestycji i eksploatacji. Stanowi też ekologiczną alternatywę dla chemicznych metod czyszczenia instalacji. Generatory ACTIW Impuls zapewniają czyste rury, bez osadów kamienia, jak i powolne usuwanie starych złogów w przypadku starszych instalacji . Stosowanie ACTIW Impuls ma również wpływ na procesy korozji, gdyż prowadzi do powstania zjawiska elektroforezy, czyli wytwarzania naturalnej warstwy pasywacyjnej w stosunku do materiałów ze stali. Nasze Generatory zapewniają również usuwanie biofilmów i przy jednoczesnym stosowaniu ACTIW Water rewelacyjne efekty dezynfekcyjne, szczególnie w przypadku bakterii z grupy E.coli i trudnej do usunięcia w normalnej procedurze Legionelli. Zapewniamy dobór i doradztwo techniczne.