Alternatywa dla złóż piaskowo-kwarcowych: naturalne złoże ACTIW FILTER z barierą mikrobiologiczną.

ACTIW FILTER (ACTIVE FILTER) odporny na działanie utleniaczy, może być stosowany wraz z wysokimi dawkami chloru lub ozonu, co w przypadku wód o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma bardzo duże znaczenie. Filtracja na poziomie 2 mikronów jest barierą dla zanieczyszczeń biologicznych.

Złoże wiąże metale ciężkie, amoniak, mangan, żelazo.

Filtry_redukcja_żelaza_manganu_redukcja_amoniaku_zapora_mikrobiologiczna.JPG

Unikatowość tego złoża daje możliwość zatrzymywania pierwiastków radioaktywnych.

Mniejsza masa nasypowa złoża ACTIW pozwala na szybszą regenerację w tzw. fluidyzacji co oprócz takich zalet jak wspomniana szybkość płukania pozwala na bardzo dokładne regenerowanie dennicy filtra co jest często przy złożach kwarcowych niedokładne, wymaga więcej energii, więcej wody. ACTIW FILTER oszczędzi wodę i energię jednocześnie dokładniej regenerując.

Opory filtracyjne są obniżone o 30%, czasy regeneracji aż o 50%. 

Molekularne sito biologiczne, czyli zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty jest bardzo istotnym wyróżnikiem tego złoża. Klarowność wody po filtracji tym złożem jest wizualnym efektem i dowodem jego unikatowości.

Podstawowe informacje dotyczące różnych złóż zeolitowych wykorzystywanych do uzdatniania wody wodociągowej, przemysłowej, produkcji spożywczej.

Zeolity są sporą grupą minerałów glinokrzemianowych o różnym składzie chemicznym, właściwościach oraz różnym stosunku wymienionych pierwiastków: glinu i krzemu. Grupę tę w 1756 roku sklasyfikował szwedzki mineralog Axel Frederic Crondstedt. Z greckiego zein = gotować, dzeo = wrzeć oraz lithos = kamień (skała) co składa się na „wrząca skała” nawiązując do cechy tej grupy: pod wpływem wysokiej temperatury zawarta w nich woda „wrze i pieni się" pokrywając się pęcherzykami. Owe pęcherzyki są efektem wydobywającej się z zeolitów wody.

Dostępne na rynku złoża do filtrów uzdatniania wody, na pierwszy rzut oka, niczym się nie różnią. W budowie również. Gotowe produkty filtracyjne występujące jako zeolity, pod różnymi markami, z różnych krajów, czy nawet kontynentów, wyglądają podobnie. Szczegóły produkcji poszczególnych złóż filtracyjnych są kluczowe w zależności do czego są wykorzystywane. Można nawet rzec: arcyważne. Przy doborze złóż filtracyjnych podstawową cechą do rozróżnienia poszczególnych zeolitów (heulandytklinoptilolit) wielu marek jest ich masa nasypowa. Masa nasypowa jest wstępnym kluczem doboru, ponieważ np. ACTIW FILTER jest produktem wytworzonym „wygrzanym, wypieczonym” w ok. 480 st C, co właśnie przekłada się na jego mniejszą od innych masę nasypową: 0,9 kg na litr. Sama masa nasypowa, to kluczowy element wspomnianej różnicy zeolitów. Pociąga on za sobą ważne aspekty i wynikające z tego unikatowe właściwości złoża filtracyjnego jakim jest ACTIW FILTER. Woda w tym złożu filtracyjnym podczas procesu produkcji, została bardzo dobrze usunięta. Wysoka temperatura utwardzania/parowania mogła zaistnieć z powodu większej wytrzymałości tego złoża na wysokie temperatury do ok.700 st C. Inne zeolity określane tak samo jako heulandyty, klinoptilolity mają już inną wyższą masę nasypową na litr:1,15-1,55 kg. Pokazuje to, że chociaż też są zeolitami ich wytrzymałość na wysokie temperatury jest znacznie niższa, np. do ok. 300 lub 400 st.C.

Co z tego wynika?  Większa temperatura produkcji złoża filtracyjnego klinoptylolitowego powoduje jego większą wytrzymałość jak i to, że woda została wyparta dokładnie, „wyparowana" z niego bardziej, niż z tych o cięższej masie nasypowej, czyli wygrzanej w znacznie mniejszych temperaturach, rzec można bardziej osuszona niż spieczona np w ok.120 st.C.  Na tym różnice się nie kończą. Niskie temperatury wygrzewania, spiekania heulandytu powoduje wyparowanie tylko wody powierzchniowej. Stąd też wspomniane większe masy nasypowe różnych złóż filtrujących. Zakładając np. różnice pomiędzy ACTIW FILTER (0,9 kg na litr) a innym złożem mającym masę nasypową np. 1,2 kg na litr daje różnice porowatości o 25% większą ACTIW FILTER. Przekłada się to na jego powierzchnię 60m2/gram. Większa wytrzymałość tego złoża do 700 st C w porównaniu do wytrzymałości innych złóż np. tylko do ok. 400 st C jest tą szczególną różnicą, która potem przekłada się na odporność złoża ACTIW FILTER na chlor (np. stosowany w wodociągach i basenach) i brak tej odporności tych innych zeolitowych złóż filtracyjnych. Cena jest za kg i przeliczenie kosztów na zasypanie złożem filtracyjnym komory filtra złożem ACTIW FILTER będzie też inna od tych cięższych zeolitów. Przekłada się to nie tylko na cenę, ale jest sygnałem, aby nie dawać innych różnych złóż do systemu filtrów. Spowoduje to komplikacje w systemach hydraulicznych stacji uzdatniania wody, wynikające z różnych prędkości przepływów w poszczególnych komorach filtrów. ACTIW FILTER dobierany indywidualnie przez naszych technologów ma kolejne unikatowe właściwości, jakim jest większa prędkość filtracyjna. 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91