Alternatywa dla złóż piaskowo-kwarcowych: naturalne złoże ACTIW FILTER z barierą mikrobiologiczną.

ACTIW FILTER (ACTIVE FILTER) odporny na działanie utleniaczy, może być stosowany wraz z wysokimi dawkami chloru lub ozonu, co w przypadku wód o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma bardzo duże znaczenie. Filtracja na poziomie 2 mikronów jest barierą dla zanieczyszczeń biologicznych. Unikatowość tego złoża daje możliwość zatrzymywania pierwiastków radioaktywnych, metali ciężkich, związków amonowych

Actiw Filter Złoże Odżelaziające Odmanganiające Redukcja Amoniaku, Metali Ciężkich, Ulotka ogólna (5,4 MB)

Mniejsza masa nasypowa złoża ACTIW pozwala na szybsze płukanie wsteczne w tzw. fluidyzacji co oprócz zalety jak szybkość płukania pozwala na bardzo dokładne regenerowanie dennicy filtra. W złożach kwarcowych jest taka regeneracja często niedokładna, wymaga więcej energii, więcej wody. ACTIW FILTER oszczędza wodę i energię, jednocześnie regeneruje dokładnej. Opory filtracyjne są obniżone o 30%, czasy regeneracji aż o 50%. Molekularne sito biologiczne, czyli zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty jest bardzo istotnym wyróżnikiem tego złoża. Klarowność wody po filtracji tym złożem jest wizualnym dowodem jego unikatowości.

ACTIW_FILTER_FILTRACJA.png

Konkretne efekty technologiczne:

- Płukanie szybsze, dokładniejsze, fluidyzacja bardzo dokładnie regeneruje dennicę.
- Filtracja na poziomie 2 μm
- Obniżone opory filtracji o 30%
- Mniejsze obciążenie energetyczne pomp głębinowych.
- Zmniejszone czasy regeneracji płukań wstecznych aż do 50%
- Zdolność wiązania kationów metali ciężkich, związków amonowych, pierwiastków radioaktywnych
- Molekularne sito biologiczne
- Zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty
- Bez stosowania koagulantów

Zeolity są sporą grupą minerałów glinokrzemianowych o różnym składzie chemicznym,

 właściwościach oraz różnym stosunku wymienionych pierwiastków: glinu i krzemu. Grupę tę w 1756 roku sklasyfikował szwedzki mineralog Axel Frederic Crondstedt. Z greckiego zein = gotować, dzeo = wrzeć oraz lithos = kamień (skała) co składa się na „wrząca skała” nawiązując do cechy tej grupy: pod wpływem wysokiej temperatury zawarta w nich woda „wrze i pieni się" pokrywając się pęcherzykami. Owe pęcherzyki są efektem wydobywającej się z zeolitów wody. Dostępne na rynku złoża do filtrów uzdatniania wody, na pierwszy rzut oka, niczym się nie różnią. W budowie również. Gotowe produkty filtracyjne występujące jako zeolity, pod różnymi markami, z różnych krajów, czy nawet kontynentów, wyglądają podobnie. Szczegóły produkcji poszczególnych złóż filtracyjnych są kluczowe w zależności do czego są wykorzystywane. Można nawet rzec: arcyważne. Przy doborze złóż filtracyjnych podstawową cechą do rozróżnienia poszczególnych zeolitów (heulandytklinoptilolit) wielu marek jest ich masa nasypowa. Masa nasypowa jest wstępnym kluczem doboru, ponieważ np. ACTIW FILTER jest produktem wytworzonym „wygrzanym, wypieczonym” w ok. 480 st C, co właśnie przekłada się na jego mniejszą od innych masę nasypową: 0,9 kg na litr. Masa nasypowa, to wstępny wyróżnik wśród zeolitów. Pociąga on za sobą ważne aspekty i wynikające z tego unikatowe właściwości złoża filtracyjnego jakim jest ACTIW FILTER. Woda w tym złożu filtracyjnym podczas procesu produkcji, została bardzo dobrze usunięta. Wysoka temperatura utwardzania/parowania mogła zaistnieć z powodu większej wytrzymałości tego złoża na wysokie temperatury do ok.700 st C. Inne zeolity określane tak samo jako heulandyty, klinoptilolity mają już inną wyższą masę nasypową na litr:1,15-1,55 kg. Pokazuje to, że chociaż też są zeolitami ich wytrzymałość na wysokie temperatury jest znacznie niższa, np. do ok. 300 lub 400 st.C.

zloże_redukuje_żelazo_amoniak_mangan_metale_ciężkie_zatrzymuje_zanieczyszczenia_biologiczne_actiw_filter.jpeg

Co z tego wynika?  Większa temperatura produkcji złoża filtracyjnego klinoptylolitowego powoduje jego większą wytrzymałość jak i to, że woda została wyparta dokładnie, „wyparowana" z niego bardziej, niż z tych o cięższej masie nasypowej, czyli wygrzanej w znacznie mniejszych temperaturach, rzec można bardziej osuszona niż spieczona np w ok.120 st.C.  Na tym różnice się nie kończą. Niskie temperatury wygrzewania, spiekania heulandytu powoduje wyparowanie tylko wody powierzchniowej. Stąd też wspomniane większe masy nasypowe różnych złóż filtrujących. Zakładając np. różnice pomiędzy ACTIW FILTER (0,9 kg na litr) a innym złożem mającym masę nasypową np. 1,2 kg na litr daje różnice porowatości o 25% większą ACTIW FILTER. Przekłada się to na jego powierzchnię 60m2/gram. Większa wytrzymałość tego złoża do 700 st C w porównaniu do wytrzymałości innych złóż np. tylko do ok. 400 st C jest tą szczególną różnicą, która potem przekłada się na odporność złoża ACTIW FILTER na chlor (np. stosowany w wodociągach i basenach) i brak tej odporności tych innych zeolitowych złóż filtracyjnych. Na zasypanie komory filtra złożem ACTIW FILTER będzie mniejsza od tych cięższych zeolitów. Przekłada się to nie tylko na cenę, ale jest sygnałem, aby nie dawać innych różnych złóż do systemu filtrów. Spowodować to może komplikacje w systemach hydraulicznych SUW, wynikające z różnych prędkości przepływów w poszczególnych komorach filtrów. ACTIW FILTER dobierany indywidualnie przez naszych technologów ma kolejne unikatowe właściwości, jakim jest większa prędkość filtracyjna. 

Firma ACTIW działa kompleksowo, doradza (technologowie z 30 letnim doświadczeniem) i realizuje projekty.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91,

złoże_uzdatnianie_wody_actiw_doradztwo.jpeg

Wybór odpowiednich złoży filtracyjnych dla SUW (stacji uzdatniania wody) wodociągów, gospodarstw rolnych, parków wodnych

Docelowy wybór złoża filtracyjnego powinien być dokonany po przeprowadzeniu analizy składu chemicznego wody oraz oceny konkretnych potrzeb wodociągowych SUW

wegiel_aktywny_antracyt_hydroantracyt.jpeg

Antracyt, złoża filtracyjne dla SUW basenów, etc.

Hydro-antracyt złoże do uzdatniania wody pitnej, użytkowej, basenowej, ścieków.